Onze werkwijze

ZorgDomein vervult een belangrijke rol in het verbinden van de zorg. Deze rol brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ontwikkeling van ons platform heeft impact op veel mensen. Goed bestuur, dat ook het publieke belang borgt, vinden we daarom belangrijk. Dit doen we onder meer met een onafhankelijke voorzitter en een adviesraad bestaande uit mensen uit de zorgsector.

Met ons unieke digitale platform voegen we veel waarde toe voor de zorg. Wij zetten ons in om de publiek-private samenwerking te verbeteren. Want samen met het zorgveld kunnen we digitalisering in de zorgsector versnellen en betere samenwerking mogelijk maken.

Zeven guiding principles voor maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

ZorgDomein is een onderneming met een maatschappelijke missie in het publieke domein van de gezondheidzorg. ZorgDomein reguleert haar centrale rol middels onderstaande Guiding Principles. Naleving van de Guiding Principles wordt jaarlijks getoetst door de RvC, waarover ZorgDomein rapporteert in haar maatschappelijk jaarverslag.

1. Maatschappelijke waarde

In de activiteiten van ZorgDomein staat het toevoegen van waarde voor de zorg voorop. Hierbij is de waarde van geleverde producten/diensten groter dan de prijs die gerekend wordt. ZorgDomein is transparant over haar prijsbeleid en financiële resultaten.

2. Consistente en veilige omgang met data

ZorgDomein draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste certificering voor gegevensverwerking. ZorgDomein waarborgt de beschikbaarheid, consistentie en veiligheid van data, alsook de privacy en het juiste gebruik van persoonsgegevens, waaronder het niet commercieel verhandelen van tot individuen herleidbare gegevens.

3. Onafhankelijk

Bij ZorgDomein staat het maatschappelijk belang voorop. ZorgDomein neemt in het zorgstelsel een onafhankelijke positie in tussen de zorgvraag (patiënt/verzekerde), het zorgaanbod (praktijken en zorginstellingen) en de zorgverzekeraar.

4. Objectief

ZorgDomein faciliteert voor patiënten en hun zorgprofessionals keuze in het aanbod van zorg door kenmerken als service, kwaliteit en betaalbaarheid inzichtelijk te maken. Een betere positie in ZorgDomein is niet te koop. De werking van het achterliggende algoritme is transparant.

5. Open beschikbaar

Volledige, juiste en tijdige informatie-uitwisseling in de Nederlandse zorg staat of valt met de beschikbaarheid van de juiste centrale infrastructuur. ZorgDomein streeft ernaar haar platform voor alle daartoe gerechtigde spelers in het zorgveld toegankelijk te maken.

6. Samen innoveren

ZorgDomein geeft haar gebruikersgroepen en klantgroepen inzicht in en invloed op innovatie. Gebruikers en klanten worden op tijd betrokken in vernieuwing die hen treft.

7. Governance borgt maatschappelijke belangen

Het platform van ZorgDomein is breed en raakt veel partijen in het zorgveld. ZorgDomein borgt de verschillende publieke belangen via een Raad van Commissarissen met een onafhankelijke voorzitter en een adviesraad met vertegenwoordigers uit het zorgveld.

Michel van Schaik

“Dit is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking die noodzakelijk is om ons zorgsysteem toekomst-bestendig te maken.”

Aandeelhouder:

de Rabobank

De coöperatie Rabobank is sinds 2021 mede-eigenaar van ZorgDomein. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij Rabobank, neemt zitting in de Raad van Commissarissen van ZorgDomein.

De coöperatie Rabobank stapt in en is voor 34% eigenaar van ZorgDomein. Dit betekent dat het zorgplatform nu volledig in Nederlandse handen is. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij Rabobank, neemt zitting in de Raad van Commissarissen. “Dit is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking die noodzakelijk is om ons zorgsysteem toekomstbestendig te maken. Walter Balestra (oprichter van ZorgDomein) is een voorbeeld van een betrokken ondernemer die vanuit een eigen visie – en voor eigen rekening en risico – een uniek platform heeft opgebouwd dat veel waarde toevoegt aan de zorgsector. Samen willen we daar de komende jaren op voortbouwen”, zegt Van Schaik.

Voorzitter Raad van Commissarissen:  Pauline Meurs

Pauline Meurs, hoogleraar health care governance aan de Erasmus Universiteit en ervaren bestuurder in de zorg, is onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen.

“Ik heb als patiënt de nodige ervaring met ZorgDomein en ben onder de indruk geraakt van wat ZorgDomein betekent voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Het is bovendien een mooi bedrijf gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde en een voorloper op het gebied van digitalisering in de zorg. Ik ben altijd een voorstander geweest van publiek-private samenwerking in de zorg, mits het publieke belang wordt geborgd. Met de veranderingen die zijn doorgevoerd voldoet ZorgDomein hieraan. Ik zal als voorzitter vooral ook dat publieke belang bewaken.”

Pauline Meurs

“Ik ben altijd een voorstander geweest van publiek-private samenwerking in de zorg, mits het publieke belang wordt geborgd.”