Gebruikersvoorwaarden

Versie 23 november 2017

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gebruiker: een natuurlijk persoon met toegang tot ZorgDomein;
  • Product: een applicatie of module van ZorgDomein;
  • Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein: deze voorwaarden voor gebruik Zorgdomein;
  • ZorgDomein: ZorgDomein Nederland B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden gebruik ZorgDomein

2.1        Deze Voorwaarden gebruik ZorgDomein zijn van toepassing op ieder gebruik van een Product. Door gebruik te maken van een Product accepteert de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden gebruik ZorgDomein. 

Artikel 3. Diensten ZorgDomein

3.1        ZorgDomein biedt middels generieke SaaS-diensten oplossingen ter ondersteuning van de communicatie in de zorg. 

3.2        ZorgDomein draagt zorg voor de functionaliteit, het onderhoud en beheer van Producten. ZorgDomein investeert in doorontwikkeling van Producten, onder andere op basis van wensen van Gebruikers en door analyse van het gebruik van haar Producten. 

3.3        ZorgDomein biedt koppelingen met andere informatiesystemen en spant zich maximaal in om de continuïteit van deze koppelingen te garanderen. 

3.4        De Gebruiker kan gebruik maken van de Servicedesk van ZorgDomein. De Servicedesk ondersteunt de Gebruiker op zijn verzoek bij de implementatie en het dagelijks gebruik van Producten. De Servicedesk draagt geen verantwoordelijkheid voor het afhandelen van meldingen met betrekking tot hardware, eigen informatiesystemen en andere niet-ZorgDomein software. Op het gebruik van de Servicedesk is een fair use policy van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie en voor openingstijden en contactdetails www.zorgdomein.com. 

Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1        Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot een Product, waaronder mede begrepen de “zorgvraagmenustructuur” en de inhoud daarvan, auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnamen, knowhow en modellen, zijn en blijven eigendom van ZorgDomein. 

4.2        ZorgDomein verleent de Gebruiker onder deze Voorwaarden gebruik ZorgDomein toegang tot ZorgDomein en het recht een Product te gebruiken. De Gebruiker kan geen van de uit deze Voorwaarden gebruik ZorgDomein voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan een derde. 

4.3        Het is de Gebruiker niet toegestaan een Product anders te gebruiken dan binnen de eigen organisatie en in het kader van het gebruiksdoel als omschreven in artikel 3.1 van deze Voorwaarden gebruik ZorgDomein. 

4.4        Het is de Gebruiker niet toegestaan (onderdelen van) een Product op enigerlei wijze te bewerken, openbaar te maken of te verveelvoudigen, waaronder mede begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, dan wel de beveiliging van (een onderdeel van) een Product te verwijderen of te ontwijken. 

Artikel 5. Verantwoordelijkheden Gebruiker

5.1        De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het Product, waaronder mede begrepen de inhoud en de betekenis van de informatie die de Gebruiker aan en via ZorgDomein verstrekt. 

5.2        De verantwoordelijk beheerder binnen de organisatie van Gebruiker is verantwoordelijk voor de inrichting van het Product, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de algemene organisatie configuratie en het cluster,- locatie,- en autorisatiebeheer. 

5.3        Voor het autorisatiebeheer geldt dat de verantwoordelijk beheerder bepaalt welke Gebruikers binnen zijn organisatie het Product mogen gebruiken. De verantwoordelijk beheerder kan een account/ toegangsrechten aanmaken en (de)blokkeren voor een (nieuwe) Gebruiker. Indien een Gebruiker de organisatie verlaat, dient de verantwoordelijk beheerder de toegangsrechten van deze Gebruiker te blokkeren. Indien de verantwoordelijk beheerder de organisatie verlaat, dient deze een nieuwe verantwoordelijk beheerder binnen zijn organisatie aan te wijzen. 

5.4        De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteit via zijn gebruikersaccount. De Gebruiker dient zijn persoonlijke inloggegevens geheim te houden en is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze gegevens met derden te delen, dan wel derden via zijn gebruikersaccount toegang tot ZorgDomein te verschaffen. 

5.5        De Gebruiker dient alle redelijkerwijs van hem te vergen voorzorgsmaatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van een Product tegen te gaan, waaronder ten minste begrepen bescherming van zijn systemen met een adequate firewall en virusscanner. Voor het goed functioneren van een Product dient de beveiliging van besturingssystemen en browsers van de Gebruiker up-to-date te zijn. Op de website van ZorgDomein zijn deze technische specificaties (systeemvereisten) te vinden (www.zorgdomein.com). 

5.6        De Gebruiker dient alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, geheim te houden en de nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat deze informatie geheim zal blijven. 

Artikel 6. Beëindiging

6.1        ZorgDomein heeft het recht de Gebruiker het gebruik van een Product al dan niet tijdelijk te ontzeggen, onder andere indien de Gebruiker naar het redelijk oordeel van ZorgDomein oneigenlijk gebruik maakt van een Product, in strijd handelt met deze Voorwaarden gebruik ZorgDomein, de partij via wie de Gebruiker toegang heeft tot ZorgDomein haar verplichtingen tegenover ZorgDomein niet nakomt, dan wel de tussen ZorgDomein en die partij gesloten overeenkomst eindigt. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1        Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ZorgDomein of haar bedrijfsleiding, is de aansprakelijkheid van ZorgDomein voor directe schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of fout, beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van ZorgDomein wordt uitgekeerd, met een maximum gelijk aan drie maanden abonnementskosten over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak. Dit bedrag zal samengesteld nooit hoger zijn dan een gecumuleerd maximum van € 50.000, – per jaar.

7.2        ZorgDomein is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die door de Gebruiker geleden wordt, daaronder in ieder geval begrepen: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3        Iedere beperking van aansprakelijkheid van ZorgDomein is mede bedongen ten behoeve van bestuurders van ZorgDomein en al degenen die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voor ZorgDomein werkzaam zijn (geweest). 

 

7.4        De Gebruiker vrijwaart ZorgDomein tegen vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade in verband met het gebruik van een Product door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van enig (medisch) handelen of medische zorg verleend door of in opdracht van de Gebruiker.