Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gebruiker: een natuurlijk persoon met toegang tot ZorgDomein.
  • Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein: deze voorwaarden voor gebruik ZorgDomein.
  • Product: een applicatie of module van ZorgDomein.
  • WBP: Wet bescherming persoonsgegevens.
  • ZorgDomein: ZorgDomein Nederland B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein 

2.1 Door gebruik te maken van een Product gaat de Gebruiker akkoord met de dan geldende versie van de Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein.  

2.2 ZorgDomein is gerechtigd de Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein tussentijds aan te passen en zal de Gebruiker daarover voorafgaand aan het gebruik van een Product informeren.

Artikel 3. Diensten ZorgDomein

 3.1 ZorgDomein biedt met haar Producten oplossingen voor onder andere het digitaal verwijzen van patiënten, aanvragen van diagnostiek en teleconsultatie. Daarmee ondersteunt ZorgDomein de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten. 

3.2 ZorgDomein biedt koppelingen met andere informatiesystemen. ZorgDomein spant zich maximaal in om de continuïteit van de koppelingen met informatiesystemen van andere leveranciers te garanderen. 

3.3 ZorgDomein verleent de Gebruiker onder deze Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein een persoonsgebonden, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op een Product. De Gebruiker zal door ZorgDomein verstrekte inloggegevens voor online toegang tot het Product geheim houden en niet delen met derden. De Gebruiker is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alle activiteit via zijn gebruikersaccount. 

3.4 ZorgDomein biedt de Gebruiker de functionaliteit, het onderhoud en beheer van Producten. ZorgDomein investeert in doorontwikkeling van Producten, onder andere op basis van wensen van Gebruikers en door analyse van het gebruik van haar Producten. ZorgDomein kan daartoe analytische, tracking en social cookies gebruiken. 

3.5 De Gebruiker kan gebruik maken van de Servicedesk van ZorgDomein. De Servicedesk ondersteunt de Gebruiker op zijn verzoek bij de implementatie en het dagelijks gebruik van Producten. De Servicedesk draagt geen verantwoordelijkheid voor het afhandelen van meldingen met betrekking tot hardware, eigen informatiesystemen en andere niet-ZorgDomein software. Op het gebruik van de Servicedesk is een fair use policy van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie en voor openingstijden en contactdetails: zorgdomein.nl.

 Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot een Product, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de  "zorgvraagmenustructuur" en de inhoud daarvan, auteursrechten, merkrechten, rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake rechtsbescherming van databanken, handelsnamen, knowhow en modellen, zijn en blijven eigendom van ZorgDomein.

 4.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan een Product anders te gebruiken dan binnen de eigen organisatie en in het kader van artikel 3.1 van deze Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein.

 4.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan (onderdelen van) een Product op enigerlei wijze te bewerken, openbaar te maken of te verveelvoudigen, waaronder mede begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

 4.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de beveiliging van (een onderdeel van) een Product te verwijderen of te ontwijken.

 Artikel 5. Verantwoordelijkheden Gebruiker

 5.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van een Product, waaronder mede begrepen de inhoud en de betekenis van de informatie die de Gebruiker aan en via ZorgDomein verstrekt. Het gebruik van een Product geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

 5.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en beveiliging van de eigen ICT omgeving en die van zijn toeleveranciers. De Gebruiker dient alle redelijkerwijs van hem te vergen voorzorgsmaatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van een Product tegen te gaan, waaronder ten minste begrepen bescherming van haar systemen met een adequate firewall en virusscanner. Voor het goed functioneren van een Product dient de beveiliging van besturingssystemen en browsers van de Gebruiker up-to-date te zijn. Op de website van ZorgDomein zijn deze technische specificaties (systeemvereisten) te vinden (zorgdomein.nl/support)

 5.3 De Gebruiker dient alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, geheim te houden en de nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat deze informatie geheim zal blijven.

 5.4 Aansprakelijkheid van (werknemers van) ZorgDomein voor schade die de Gebruiker mocht lijden in verband met een tekortkoming of fout van ZorgDomein is uitgesloten, tenzij de Gebruiker aantoont dat de door hem geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZorgDomein of haar bedrijfsleiding.

5.5 De Gebruiker vrijwaart ZorgDomein tegen vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade in verband met het gebruik van een Product door of namens de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van enig medisch handelen of medische zorg verleend door of in opdracht van de Gebruiker.

 5.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt iedere aanspraak op ZorgDomein na verloop van drie maanden nadat de Gebruiker bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met deze aanspraak.

Artikel 6. Gebruik en Persoonsgegevens

 6.1       Algemeen

6.1.1 De hieronder tussen aanhalingstekens geplaatste begrippen hebben steeds dezelfde betekenis als in de WBP.

6.1.2 De voorwaarden in artikel 6 van deze Voorwaarden voor gebruik ZorgDomein zijn van toepassing indien "Persoonsgegevens" worden verwerkt in het kader van het gebruik van een Product. ZorgDomein kwalificeert in dat geval als "Bewerker" en de Gebruiker als "Verantwoordelijke".

 6.1.3 De Gebruiker heeft zeggenschap over, en is verantwoordelijk voor, (verwerking van) Persoonsgegevens die deze aan ZorgDomein ter beschikking stelt. ZorgDomein verwerkt deze Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Gebruiker. ZorgDomein zal de rol van Bewerker niet overstijgen.

 6.1.4   Berichtgeving aan de "Betrokkene" worden door ZorgDomein in opdracht van de Gebruiker verzonden. 

 6.1.5   Statistische gegevens, zijnde gegevens die niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, kunnen door ZorgDomein worden gebruikt om haar dienstverlening te verbeteren en nieuwe Producten te ontwikkelen of worden gedeeld met derden voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden.

 6.2       Geheimhouding en beveiliging

 6.2.1 Als Bewerker hanteert ZorgDomein de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de genomen beveiligingsmaatregelen. ZorgDomein handelt conform de verplichtingen die gelden voor Bewerkers en de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens en Meldplicht datalekken.

 6.2.2 De door de Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens worden door ZorgDomein uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

 6.2.3 ZorgDomein behandelt alle Persoonsgegevens vertrouwelijk en houdt deze geheim. Deze verplichting geldt ook voor de medewerkers en onderaannemers van ZorgDomein met toegang tot Persoonsgegevens. Deze hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De medewerkers van ZorgDomein zijn getraind in een veilige omgang met Persoonsgegevens.

 6.3       Passende beveiligingsmaatregelen

 6.3.1 ZorgDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

 6.3.2 ZorgDomein is ISO 27001 gecertificeerd en NEN 7510 gekwalificeerd.

 6.3.3 ZorgDomein maakt onder meer gebruik van cryptografische technieken, encryptie (versleuteling) en hashing. Daarbij zorgt ZorgDomein voor goed ingericht sleutelbeheer en versleutelingstechnieken. De sleutels worden door ZorgDomein geheim gehouden.

 6.4       Incidentenmanagement (datalek)

6.4.1 Persoonsgegevens binnen de ZorgDomein systemen zijn in beginsel onbegrijpelijk en ontoegankelijk. Indien door een derde toch onbevoegd toegang is verkregen tot Persoonsgegevens, zal ZorgDomein de Gebruiker daarover onverwijld informeren.

 6.4.2 Melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens of aan Betrokkenen is en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

 6.4.3 De Gebruiker kan ZorgDomein vragen een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens namens hem te verzorgen dan wel te assisteren bij het opstellen van berichtgeving aan de Betrokkenen.

 6.5       Controle van de beveiliging

6.5.1 ZorgDomein zal de beveiliging van Persoonsgegevens in haar systemen regelmatig (laten) controleren. De Gebruiker kan ZorgDomein verzoeken om inzage in beveiligingsprocedures en protocollen of controleresultaten. ZorgDomein kan de Gebruiker vragen een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen die de Gebruiker verplicht de informatie waar ZorgDomein inzage in verleent, vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden en op geen enkele wijze te delen met derden.

 6.5.2 Indien en voor zover inzage in de beveiligingsprocedures of controleresultaten van ZorgDomein naar oordeel van ZorgDomein een onaanvaardbaar risico oplevert voor die beveiliging, kan ZorgDomein volstaan met een meer algemene beschrijving van de genomen beveiligingsmaatregelen of controleresultaten.

 6.6       Bewaartermijn

6.6.1 De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de benodigde periode om optimaal gebruik van een Product door de Gebruiker te borgen. Deze bewaartermijn is per Product bepaald en is terug te vinden op de website van ZorgDomein bij de veelgestelde vragen (zorgdomein.nl/vragen).

6.6.2 Op nadrukkelijk verzoek van de Gebruiker zal ZorgDomein Persoonsgegevens waarvoor de Gebruiker als Verantwoordelijke geldt  verwijderen.  De Gebruiker zal het verzoek specificeren en aangeven welke Persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de data binnen de systemen van ZorgDomein.

 6.7        Meldingen en informatieverplichtingen

6.7.1   De Gebruiker staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken Persoonsgegevens en overige gegevens, waaronder de voorschriften bij of krachtens de WBP en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) gesteld, in acht zijn genomen en de voorgeschreven meldingen zijn verricht. In het bijzonder heeft dit betrekking op Persoonsgegevens en gegevens van instellingen en aan die personen en instellingen te relateren gegevens, die door de Gebruiker aan ZorgDomein ter beschikking worden gesteld.

 6.7.2 De Gebruiker staat er voor in dat het gebruik en verwerking van de in de data opgenomen Persoonsgegevens niet onrechtmatig is of een inbreuk oplevert op de rechten van derden en vrijwaart ZorgDomein voor eventuele aanspraken van toezichthouders, Betrokkenen of (andere) derden ter zake.

6.7.3 De Gebruiker garandeert dat hij aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan en de Betrokkenen onder meer heeft geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking, en hen heeft gewezen op hun recht van verzet, inzage, correctie of verwijdering. De Gebruiker erkent dat de informatieverplichtingen richting de Betrokkenen uitsluitend voor rekening komen van de Gebruiker.

 6.8       Recht op inzage, correctie en verzet

6.8.1 Betrokkenen kunnen alleen via de Gebruiker bij ZorgDomein inzage vragen in hun Persoonsgegevens of deze corrigeren. De Gebruiker draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de Betrokkene en spant zich in de wijze van identificatie schriftelijk vast te leggen.

 6.8.2 ZorgDomein zal alleen op verzoek van de Gebruiker Persoonsgegevens van Betrokkenen wijzigen, vernietigen of verwijderen van haar systemen. De Gebruiker stuurt daartoe een schriftelijk verzoek of per email aan informationsecurity@zorgdomein.nl.