banner

Visie en impact op de zorg

ZorgDomein is dè verbindende factor in een complexe zorgwereld. Hier lees je meer over onze visie op de zorg en de waarde die we met ons platform toevoegen.

Technische ondersteuning van een dynamische zorgwereld


Van zeldzame, complexe tot relatief eenvoudige ziektebeelden: De gezondheidszorg is een grote en veelomvattende sector met een grote diversiteit. En voor elk ziektebeeld geldt een andere dynamiek. Deze is niet alleen bepalend voor welke type professionals je nodig hebt, het vereist ook een andere digitale ondersteuning van de processen. ‘Dé zorg’ bestaat dus eigenlijk niet. En dié ene tool om het proces digitaal te ondersteunen, net zo min.

Waar de zorgsector – gelukkig! - geneigd is om naar het bijzondere van elk geval te kijken, zoekt ZorgDomein juist naar wat de overeenkomsten zijn. Een groot deel van de ziektebeelden komt veel voor en is niet complex. Voor deze categorie biedt ZorgDomein een oplossing. Een platform dat het mogelijk maakt het proces van planningen en productiviteit te optimaliseren. Wat cruciaal is om kwalitatieve én betaalbare zorg te kunnen leveren.

Op het platform brengen we vraag en aanbod in de gezondheidszorg bij elkaar. De diensten van uiteenlopende zorgaanbieders worden inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor vragers naar zorg, in producten die ZorgDomein definieerde. Zorgverleners en patiënten krijgen zo betrouwbare informatie en meer keuzevrijheid. Deze empowerment geeft ze meer inzicht in en invloed op vervolgzorg. Door het zorgaanbod en de service transparant te maken, prikkelen we zorgaanbieders om klantgerichter te denken en écht onderscheidend te worden.

Het belang van een effectieve onderlinge afstemming


Beroepen in de gezondheidszorg bewegen steeds meer naar een specifieke deskundigheid. De ‘fysiotherapeut’ of ‘internist’ is zich gaan specialiseren en ‘bekkenbodemtherapeut’ of ‘maag-darm-leverarts’ geworden. Veel ziektebeelden houden zich echter niet aan deze beroepsmatige indeling. Doordat er meer verschillende specialisten betrokken zijn bij een ziektebeeld, is de onderlinge samenwerking van zorgverleners steeds belangrijker geworden. Deze steeds verdergaande opsplitsing vereist een groeiende aandacht voor afstemming tussen de zorgverleners. 

Effectieve afstemming wordt niet behaald door steeds maar met elkaar te bellen en mailen of elkaar grote patiëntdossiers toe te sturen. Effectieve afstemming start bij onderlinge afspraken tussen zorgverleners; duidelijkheid over de indicatie van de patiënt, duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is in het zorgproces en (pas daarna) duidelijkheid over welke informatie er gedeeld moet worden…ook met de patiënt.

Dit is de basis van het slimme platform van ZorgDomein:

  1. Zorgverleners kunnen op ons platform afspraken over patiëntengroepen vastleggen (protocollering) en bepalen welke specifieke informatievoorziening en uitwisseling van gegevens daarbij nodig zijn. 
  2. Door zowel de zorgvraag (probleem/ klacht), het zorgaanbod (behandeling) als ook de onderlinge afspraken (protocollen) expliciet te maken, zorgen we voor helderheid in de communicatie.
  3. Tevens zorgen we voor differentiatie en segmentatie, waarbij we patiëntenstromen van elkaar onderscheiden.

Kennisdistributie cruciaal om de zorg betaalbaar te houden


In de gezondheidszorg wordt vaak gebruik gemaakt van een indeling in ‘lijnen’ (0e t/m 3e lijn). Deze indeling typeert enigszins de groeiende complexiteit in medische deskundigheid, maar vooral ook de manier waarop zorg wordt georganiseerd. Oftewel in typen zorginstellingen zoals huisartspraktijken, ziekenhuizen en academische centra. Terwijl de ‘te leveren patiëntwaarde’ een veel logischere indeling zou zijn. Belangrijk is te beseffen dat elke ‘hogere lijn’ een grote sprong in kosten met zich meebrengt. Zo kost de huisartsenzorg nog geen 11% van de ziekenhuiszorg.

Om de zorg betaalbaar te houden, gelooft ZorgDomein dat patiënten niet te laagdrempelig moeten worden doorverwezen, maar medische kennis ‘naar lagere lijnen’ toegankelijk moet worden gemaakt. Specialisten dienen eenvoudig toegang te hebben tot supergespecialiseerde kennis, huisartsen moeten specialistische kennis kunnen verkrijgen en ook patiënten zelf kunnen met de juiste kennis veel klachten en aandoeningen zelf oplossen.

Nu al biedt ZorgDomein eerstelijnstoegang tot specialistische kennis. Zowel via protocollering als de mogelijkheid tot ‘advies op afstand’ (teleconsultatie). ZorgDomein gaat kennis ook ontsluiten voor andere typen zorgverleners, én op termijn ook voor patiënten en mantelzorgers. Zodat door een toename van zelfzorg de druk op de eerstelijnszorg kan worden verlicht.

ZorgDomein verhoogt de kwaliteit van de verwijzing door enerzijds het contact tussen de verwijzer en aanbieder van zorg te verbeteren en anderzijds door op het moment van verwijzen de juiste informatie uit te wisselen tussen de patiënt, de verwijzer én de ontvangend zorgverlener.